Warszawa, dnia 16.11.2023 r.

Vortune Equity Group S.A.
Al. Jerozolimskie 44
00-024 Warszawa 

Oświadczenie/Komentarz

W związku z fałszywymi informacjami w przestrzeni publicznej, których pojawienie się z dużym oburzeniem odnotowujemy w ostatnich tygodniach w różnego rodzaju mediach społecznościowych, w tym na kanale You Tube, a dotyczącymi biznesowych relacji i formalnej współpracy spółek z grupy Vortune Equity Group S.A. (dalej także jako VEG S.A.) ze spółkami z grupy Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A. (dalej także jako MPWiW), stojąc na stanowisku transparentności i rzetelności przekazu informacji w relacji z naszymi partnerami biznesowymi, klientami oraz współpracownikami, po raz kolejny w sposób stanowczy i maksymalnie merytoryczny dopuszczony przepisami prawa oraz klauzulami poufności, pragniemy złożyć dementi. Przede wszystkim pragniemy podkreślić, że zamiarem VEG S.A. nigdy nie było utrudnianie czy uniemożliwianie działań restrukturyzacyjnych MPWiW, a najlepiej świadczy o tym fakt, że to właśnie spółka z grupy VEG S.A. jako pierwsza takie działania zainicjowała poprzez złożenie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego MPWiW w dniu 3 sierpnia 2023 r. Prawdą jest przy tym, że spółka z grupy VEG S.A. złożyła również wniosek o ogłoszenie upadłości MPWiW, jednak zrobiła to tylko w celu maksymalnego zabezpieczenia interesów wierzycieli (w tym własnego) w przypadku, w którym Sąd doszedłby do wniosku, że brak jest szans na restrukturyzację tej spółki. Wówczas możliwe byłoby natychmiastowe ogłoszenie upadłości MPWiW i zabezpieczenie jej majątku poprzez przejęcie zarządu przez syndyka. Przedstawione powyżej podejście grupy VEG S.A. znajduje uzasadnienie w przepisach prawa oraz powszechnej praktyce. Wniosek sanacyjny (będący rodzajem wniosku restrukturyzacyjnego) ma bowiem pierwszeństwo rozpoznania przed wnioskiem upadłościowym. W takich sytuacjach sąd – jeśli dojdzie do wniosku, że brak jest przesłanek do restrukturyzacji spółki, mógłby ogłosić jej upadłość, a przez to brak jest obaw, że majątek dłużnika, w oczekiwaniu na złożenie i rozpoznanie wniosku upadłościowego, mógłby np. zostać sprzedany bez jakiegokolwiek nadzoru.

Ponadto w dokumentach skierowanych do MPWiW wskazaliśmy pozostałą listę naruszeń, co do których oczekujemy zdementowania lub sprostowania.
• Vortune Equity Group S.A. ani jej przedstawiciele, nie powoływali, ani nie delegowali w ramach uprawnień osobistych żadnego Członka Zarządu ani Rady Nadzorczej spółki Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A.
• Vortune Equity Group S.A. nie sprawowała operacyjnej kontroli nad bieżącą działalnością w Spółce MPWiW Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A., ani nie posiadała pełnej wiedzy na temat jej działalności. Komplet informacji w zakresie działalności spółki Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A. posiadał jedynie Zarząd tej spółki a Rada Nadzorcza MPWiW oraz Vortune Equity Group S.A. dysponowały jedynie ograniczoną wiedzą na temat działalności spółki Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A., uzyskaną na podstawie informacji przekazywanych przez zarząd MPWiW oraz na bazie publikowanych publicznie oświadczeń, raportów i sprawozdań. Spółka nie posiadała także akcji w MPWiW więc nie mogła prowadzić kontroli właścicielskiej.
• Nieprawdą jest, że spółki z grupy Vortune Equity Group S.A. czy jej przedstawiciele bardzo dobrze zarabiali na interesie pozyskania finansowania dla spółki Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A. Nieprawdą również jest, że zarabiali oni od 25 do 40 % pozyskanego finansowania. Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A. zobowiązana była do wypłacania na rzecz VEG, a później Vortune Equity sp. z o.o. prowizji z tytułu pozyskanego finansowania na poziomie średnio 5% rocznie. Umowa nie odbiegała od standardu rynkowego i zaakceptowana była przez prezesa zarządu MPWiW i miała charakter długoterminowy przez co przy tych realiach koszt tej formy finansowania nie mógł decydować o niewydolności finansowej spółki. Co ważne, wysokość oprocentowania zaciąganych przez MPWiW zobowiązań/długów była ustalana przez Zarząd Spółki MPWiW, świadczenia związane z płatnością odsetek należne są i były wyłącznie pożyczkodawcom, a VEG nie brał udziału w jakimkolwiek transferze środków z pożyczek i nie mógł nimi rozporządzać. Pozostałe deklarowane przez Zarząd MPWiW potencjalne należności były uzależnione od efektu działań biznesowych GK MPWiW i sukcesu projektu – jak skuteczny debiut spółki na giełdzie przy odpowiednim poziomie kapitalizacji, spłata zadłużenia, wejście do grupy inwestora strategicznego lub sprzedaż znaczącej części lub całości do zewnętrznego funduszu. Co jest istotne w związku z powyższym do ich realizacji nigdy nie doszło, przez co nie miały i nie mogły mieć wpływu na sytuację płynnościową spółki.

• Nieprawdą jest również, że jakakolwiek spółka z grupy VEG udzielała do MPWiW pożyczek z absurdalnie wysokim oprocentowaniu rzędu 240% rocznie, jeśli do takowych doszło to przez nieznany nam podmiot, który z grupą kapitałową nie ma nic wspólnego.
• Za długi spółki Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A. odpowiada zarząd spółki Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A. Za długi tej spółki nie odpowiadają spółki z grupy Vortune Equity Group S.A. Spółka z grupy Vortune Equity Group S.A. przekazała formalnie kilkukrotnie informacje do Spółki Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A. i Panu Januszowi Palikotowi, że motywem złożenia wniosku o restrukturyzację i upadłość spółki Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A. jest ochrona interesu wszystkich wierzycieli tej spółki.
• Wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego nie zmierza do wyprzedaży majątku i likwidacji spółki, lecz jest postępowaniem zmierzającym do restrukturyzacji spółki, którego celem jest uratowanie spółki przed bankructwem i upadłością.
• Złożenie przez spółkę z grupy Vortune Equity Group S.A. wniosku sanacyjnego nie spowodowało wstrzymania działalności spółki Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A. w zakresie sprzedaży alkoholu w sklepach własnych oraz rozbudowywania tej działalności.

Pragniemy stanowczo podkreślić, że tezy dotyczące zasad współpracy, rozliczeń czy intencji grupy VEG S.A. w stosunku do przyszłości MPWiW oraz powodów złożenia wniosku sanacyjnego przez spółkę z grupy VEG S.A. przedstawione przez Pana Janusza Palikota w szczególności podczas webinaru z Panem Januszem Palikotem i nadzorcą układu MPWiW z dnia 10 października 2023 r., jak i materiałach innych osób, będących w szczególności jego kontynuacją czy interpretacją, są niezgodne z prawdą. Grupa VEG S.A. zażądała od MPWiW ich sprostowania. Nieudolna próba zdementowania ww. informacji poczyniona została przez Pana Janusza Palikota w nagraniu z 17 października 2023 r. na kanale YouTube Pana Janusza Palikota podczas kolejnego webinaru z nadzorcą układu. Z uwagi na dalszą niekompletność i nieprawdziwość przekazywanych informacji, skierowaliśmy do Pana Janusza Palikota oraz MPWiW przedsądowe wezwanie do zaprzestania naruszeń dóbr osobistych oraz czynów nieuczciwej konkurencji w stosunku do spółek z grupy VEG S.A. Ze względu na profesjonalizm i transparentność będziemy kontynuować działania prawne przeciwko osobom, które formułują kłamstwa lub je dalej rozpowszechniają, w celu zniesławienia spółek z grupy VEG S.A. lub ich przedstawicieli.

Dodatkowo na skutek pojawiających się wspomnianych powyżej prób manipulacji fałszywych wypowiedzi prezesa zarządu spółki MPWiW Pana Janusza Palikota i niezgodnych z prawdą prób ich interpretacji, które mają miejsce w kanałach różnych twórców internetowych na kanale YouTube i TikTok podjęliśmy działania mające na celu zaprzestanie prób zniesławienia spółek z grupy VEG S.A. oraz krzywdzących insynuacji mających na celu według naszej opinii nieuzasadnioną próbę wyrządzenia deprecjacji biznesowej reputacji poszczególnych podmiotów. Każdorazowo jednoznacznie w sposób prawny będziemy reagować na rozpowszechnianie przez różne podmioty nieprawdziwych informacji, które wykorzystują w nieuczciwy sposób medialny charakter działalności spółki MPWiW i jej władz. Tym bardziej zaskakujący jest dla nas fakt wykorzystywania przez wybranych twórców internetowych stwierdzeń, które przez reprezentantów MPWiW w przestrzeni publicznej artykułowane są w sposób populistyczny, nie mając żadnego prawnego i faktycznego pokrycia ani merytorycznego uzasadnienia. Różnorodne swobodne pojawiające się w Internecie interpretacje wielu tez wygłaszanych w ostatnich tygodniach przez zarząd spółki MPWiW pozostają dalekie od szansy na racjonalną ocenę, popartą rzetelną weryfikacją w warstwie merytorycznej. Nie znany jest nam cel tego typu opracowań, nie mniej jako podmiot profesjonalny zmuszeni jesteśmy im zaprzeczyć, deklarując jednocześnie pełną transparentność i współpracę we wszystkich merytorycznych zakresach, które mogą pomóc w dalszym zabezpieczaniu interesów wszystkich wierzycieli.

W związku z powyższym do wszystkich osób i podmiotów, które dopuszczają się czynów nieuczciwej konkurencji złożyliśmy również wezwanie do zaprzestania naruszeń dóbr osobistych oraz czynów nieuczciwej konkurencji oraz zdementowania innych nieprawdziwych informacji. W tym miejscu pragniemy dodać, że:
• żadna ze spółek z grupy VEG S.A. nie otrzymała 40 000 000 zł od spółek z grupy MPWiW w postaci oprocentowania, wynagrodzenia czy innych opłat i prowizji od udzielenia pożyczki.
• MPWiW nie płaciła na rzecz spółek z grupy VEG S.A. oprocentowania od pożyczek od pozyskanego przez spółki z grupy MPWiW finansowania.
• spółki z grupy VEG S.A. nie posiadają wobec spółek z grupy MPWiW wierzytelności pieniężnych o zwrot pożyczek, w tym nie posiadają wierzytelności o zapłatę 45 000 000 zł – 100 000 000 zł z tytułu odsetek oraz 100 000 000 zł wierzytelności o zwrot pożyczki, którą spółki z grupy VEG S.A. mogą odsprzedać.
• spółki z grupy VEG S.A. nie udzielały pożyczek na rzecz spółek z grupy MPWiW.
• żadna ze spółek z grupy VEG S.A. nie miała większości w Zarządzie ani w Radzie Nadzorczej MPWiW. Żadna ze spółek z grupy VEG S.A. ani jej przedstawiciele, nigdy nie powoływali ani w ramach uprawnień osobistych nie mianowali żadnego Członka Zarządu ani Rady Nadzorczej spółki Manufaktura Piwa Wódki i Wina Spółka Akcyjna.

Nieprawdziwe, nierzetelne i wprowadzające w błąd komentarze i publikacje będące następstwem w szczególności niezgodnych z prawdą wypowiedzi kierowanych przez Pana Janusza Palikota pod adresem VEG S.A. podczas webinaru z Panem Januszem Palikotem i nadzorcą układu MPWiW z dnia 10 października 2023 r. zostają powielane i rozpowszechniane, pomimo jednoznacznego zaprzeczenia, które zostało przez spółkę Vortune Equity Group S.A. opublikowane dnia 18 października 2023 r.. Oświadczenie te było natychmiastową reakcją na nieprawdziwe informacje jakie podczas wspominanego nagrania zostały złożone, w którym to Zarząd spółki przekazał szereg nieprawdziwych informacji na temat zasad współpracy, rozliczeń czy intencji grupy VEG S.A. w stosunku do przyszłości MPWIW. Na skutek pojawiających się prób interpretacji czy oceny tych kilku nieprofesjonalnych i niemerytorycznych zdań podczas nagrania, w wykonaniu prezesa zarządu MPWiW, które mijają się z prawdą o czym świadczą posiadane przez nas dokumenty oraz biznesowe analizy wykonane przez niezależne podmioty zewnętrzne (raporty audytorów i kancelarii prawnych) jesteśmy zmuszeni po raz kolejny do stanowczej reakcji w obronie dobrego imienia reprezentowanych przez nas spółek jaki i całej grupy kapitałowej, w celu zaprzestania prób deprecjonowania nieposzlakowanej opinii poszczególnych podmiotów i prób manipulacji fałszywymi oświadczeniami, których celem może być godzenie w dobre imię spółek z grupy VEG S.A.

Jednocześnie jako uczestnik rynku kapitałowego i podmiot profesjonalny przyjęta przez nas powyżej forma komunikacji jest jedyną słuszną w naszym mniemaniu w związku z tym nie zamierzamy publikować oświadczeń i formalnych stanowisk w przyjętej przez MPWiW oraz innych twórców formule mediów społecznościowych czy emocjonalnych materiałów wideo, uważając, że taka forma odpowiedzi byłaby nieprofesjonalna i nie przystająca do charakteru reprezentowanej przez nas organizacji. Nie mniej będziemy każdorazowo podejmować zdecydowane działania prawne mające na celu ochronę dobrego imienia reprezentowanych przez nas spółek co do których kierowane są niezgodne z prawdą oskarżenia lub próby insynuacji wykorzystujące medialny charakter sprawy.