Polityka prywatności

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO
VORTUNE.PL
1. DEFINICJE
Użyte w niniejszym Regulaminie sformułowania oznaczają:
(a) Kampania – oznacza zbiórkę środków pieniężnych organizowaną przez
Projektodawcę, o której informacje udostępniane są w Serwisie, w granicach
i na zasadach określonych w Regulaminie;
(b) Kodeks Cywilny – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks
cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.);
(c) Polityka Prywatności – oznacza dokument pod nazwą „Polityka
prywatności” dostępny do pobrania na stronie internetowej Serwisu;
(d) Projektodawca – oznacza osobę fizyczną, prawną lub jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej zamierzającą pozyskać
finansowanie w ramach finansowania społecznościowego, w tym w związku
z ofertą publiczną instrumentów finansowych;
(e) Regulamin – oznacza niniejszy „Regulamin korzystania z serwisu
internetowego vortune.pl”;
(f) Serwis – oznacza serwis znajdujący się w sieci Internet dostępny pod
adresem www.vortune.pl oraz wszystkie funkcje i narzędzia dostępne za
pośrednictwem tego serwisu;
(g) Administrator – oznacza spółkę VORTUNE EQUITY Spółką Akcyjną z
siedzibą w Warszawie (00-672) przy ul. Pięknej 49, KRS: 0000786191,
Regon: 383355752, NIP: 7010925111, o kapitale zakładowym w wysokości
100.000,00 zł, opłaconym w całości;
(h) Użytkownik – oznacza każdą osobę fizyczną, która w jakikolwiek sposób
korzysta z zasobów Serwisu;
(i) Zasoby Serwisu – oznacza materiały udostępniane w ramach Serwisu, na
zasadach i w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie
3. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
3.1 Niniejszy Regulamin określa zasady nieodpłatnego i nieograniczonego w czasie
korzystania przez użytkowników z Serwisu, prowadzonego i administrowanego
przez Administratora.
3.2 Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu
oraz zobowiązanie do jego przestrzegania.
3.3 Przedmiotem Regulaminu nie jest określenie praw i obowiązków ani jakichkolwiek
innych elementów stosunku prawnego łączącego:
(a) Administratora i Projektodawcę, które są przedmiotem odrębnej umowy, ani
(b) Użytkownika i Projektodawcę, które są określone na stronach Kampanii.
2
3. CEL SERWISU
3.3 Serwis umożliwia Użytkownikom dostęp do informacji o prowadzeniu Kampanii
przez Projektodawców.
3.4 W przypadku Kampanii realizowanych w związku z ofertą publiczną instrumentów
finansowych informacja o prowadzeniu Kampanii obejmuje wyłącznie wskazanie
Projektodawcy i informacji o fakcie prowadzenia Kampanii.
4. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW DO ZASOBÓW SERWISU
4.3 Dostęp do Zasobów Serwisu nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika
jakichkolwiek formalności, w szczególności od dokonania przez Użytkownika
rejestracji w systemie Serwisu.
4.4 Korzystanie z Serwisu wymaga:
(a) urządzenia z dostępem do Internetu z zainstalowaną przeglądarką
internetową;
(b) włączonej akceptacji plików Cookie w używanej przeglądarce internetowej;
(c) włączonej obsługi okien wyskakujących.
3.4 Administrator zapewnia niezarejestrowanemu Użytkownikowi nieodpłatny dostęp do
Zasobów Serwisu na czas nieoznaczony.
4. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA
4.3 Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa,
postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
4.4 Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Zasobów Serwisu wyłącznie na własny
użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz
wszelkich innych materiałów zawartych w Zasobach Serwisu, zarówno takich, które
podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich które takiej ochronie
nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie tych materiałów w celu
prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.
5. ZABLOKOWANIE DOSTĘPU DO SERWISU
5.3 Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu Użytkownika do
Zasobów Serwisu w każdym czasie, w przypadku naruszenia przez Użytkownika
warunków korzystania z niego, w szczególności w sytuacjach naruszenia przepisów
prawa lub dobrych obyczajów, w tym i co do treści umieszczanych w Serwisie
informacji i tekstów, jak i w stosunku do Administratora.
5.4 Zablokowanie dostępu do Zasobów Serwisu równoznaczne z wypowiedzeniem
Umowy przez Administratora.
6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na zasadach określonych w Polityce
Prywatności dostępnej na stronie internetowej Serwisu. Użytkownik powinien
zapoznać się z Polityką Prywatności przed udostępnieniem lub przekazaniem
Administratorowi jakichkolwiek danych.
7. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
7.3 Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie
oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich materiałów,
3
tekstów, ilustracji, dźwięków, oprogramowania i innych Zasobów Serwisu oraz ich układu
stanowią własność Administratora lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystanie
udzielonym przez właściciela (dysponenta) tych praw.
7.4 Użytkownik może drukować części Serwisu lub pobierać je na twardy dysk
komputera i przekazywać osobom trzecim, pod warunkiem, że czyni to wyłącznie w
celach informacyjnych lub w innych celach dopuszczalnych na podstawie
obowiązujących przepisów prawa.
7.5 Bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora Użytkownik nie może:
(a) wykorzystywać Serwisu (w tym jego kopii lub części) lub oznaczeń zawartych
w treści Serwisu w celach komercyjnych;
(b) modyfikować Serwisu (jego części) ani włączać go do treści innych opracowań
(m.in. dokumentów papierowych, stron internetowych, blogów, kont osób
trzecich w serwisach społecznościowych).
8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
8.3 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich obsługujących
system informatyczny Serwisu, jak również za szkody powstałe w wyniku
uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika bądź jego zasobów danych, w
trakcie lub w związku z korzystaniem z Zasobów Serwisu, w szczególności na skutek
przedostania się do systemu informatycznego Użytkownika wirusów
komputerowych.
8.4 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niej nieprawidłowe pod
względem technicznym działanie Serwisu oraz za przerwy w dostępności Serwisu
lub Zasobów Serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności
telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy
telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.
8.5 Administrator w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek
szkodę pośrednią wynikającą z korzystania z Serwisu.
8.6 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane na stronach
internetowych Kampanii, w szczególności dostępnych w domenach lub
subdomenach podmiotów trzecich, w tym Projektodawców. W szczególności,
Administrator nie ponosi odpowiedzialności prawdziwość, rzetelność i kompletność
informacji dotyczących Kampanii lub Projektodawcy. Podmiotem odpowiedzialnym
za prawdziwość, rzetelność i kompletność informacji zamieszczonych na stronach
Kampanii i dostępnych na nich dokumentach ponosi wyłącznie Projektodawca.
9. ZASTRZEŻENIA PRAWNE
9.3 Niektóre informacje podane w Serwisie mają charakter historyczny i mogą być
nieaktualne. Wszystkie informacje o charakterze historycznym należy uznawać za
aktualne w dniu ich pierwszej publikacji. Administrator nie ma obowiązku
aktualizacji publikowanych informacji.
9.4 Serwis zawiera linki hipertekstowe do innych stron internetowych. Administrator nie
zapoznał się oraz nie ponosi i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za informacje
lub opinie przedstawiane na innych stronach internetowych.
9.5 Administrator nie pełni funkcji oferującego w odniesieniu do jakichkolwiek
instrumentów finansowych, nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego,
oferowania lub przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących instrumentów
finansowych, ani jakichkolwiek innych czynności wymagających zezwolenia na
4
prowadzenie działalności maklerskiej. Informacje o fakcie prowadzenia oferty
publicznej instrumentów finansowych publikowane są w Zasobach Serwisu
wyłącznie w ramach prowadzonych przez Projektodawców akcji promocyjnych,
jednak wyłącznie w zakresie, w jakim nie stanowią podstawy o podjęcia decyzji o
nabyciu danego instrumentu finansowego. Wszelkie informacje dotyczące
instrumentów finansowych, których oferty dotyczy taka akcja promocyjna,
warunków nabycia instrumentów finansowych i innych dotyczących oferty
publicznej, jak również informacje o ryzykach i inne wymagane przepisami prawa
dostępne są wyłącznie u Projektodawcy lub w prezentowanych przez niego
materiałach, zaś wszelkie czynności zmierzające do nabycia instrumentów
finansowych dokonywane są wyłącznie między ich nabywcą a Projektodawcą, bez
pośrednictwa Administratora. Administrator nie udziela jakichkolwiek informacji o
Projektodawcy lub prowadzonych przez niego ofertach instrumentów finansowych.
9.6 Administrator nie dokonuje badania adekwatności udziału w danej Kampanii przez
Użytkownika.
9.7 Materiały zamieszczone w Zasobach Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu art.
66 Kodeksu Cywilnego. Żaden z zapisów udostępnianych w Zasobach Serwisu nie
stanowi jakiejkolwiek rekomendacji czy porady inwestycyjnej, ani prawnej czy
podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia
jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji Użytkownika.
9.8 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych
przez Użytkowników w odniesieniu do Kampanii, w tym instrumentów finansowych
oferowanych przez Projektodawcę.
9.9 Użytkownicy powinni we własnym zakresie przeanalizować i ocenić informacje
zawarte na stronach Kampanii, a ich decyzja odnośnie udziału w Kampanii powinna
być oparta na takiej analizie, jaką sami uznają za stosowną.
9.10 Administrator nie przyjmuje, nie przekazuje ani nie przechowuje środków
pieniężnych wpłacanych przez Użytkowników w ramach Kampanii, ani nie świadczy
jakichkolwiek innych usług płatniczych.
9.11 Administrator nie składa żadnych oświadczeń odnoszących się do kwestii
podatkowych, które mogłyby być związane z płatnościami lub otrzymywaniem
środków finansowych związanych z instrumentami finansowymi lub innymi prawami
majątkowymi oferowanymi w związku z Kampanią lub jakimkolwiek świadczeniem
Projektodawcy. Jest wskazane, aby każdy Użytkownik rozważający udział w
Kampanii zasięgnął porady profesjonalnego konsultanta w tym zakresie i we
wszelkich aspektach podatkowych związanych z instrumentami finansowymi lub
innymi prawami nabywanymi w ramach Kampanii.
10. UWAGI, KOMENTARZE, REKLAMACJE
10.3 Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu można
kierować na adres siedziby Administratora oraz pod adresem e-mail:
iodo@vortune.pl
10.4 Użytkownik ma prawo złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Serwisu.
10.5 Reklamacje dotyczące Serwisu należy kierować:
(a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail info@vortune.pl;
(b) listownie na adres: Vortune Equity SA, ul. Piękna 49, 00-672
Warszawa
5
10.6 Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, nie później jednak niż w terminie 30 dni
od daty jej otrzymania, Administrator powiadamia w formie pisemnej lub w innej
uzgodnionej z Użytkownikiem formie, o sposobie jej rozpatrzenia.
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
11.3 Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
11.4 Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. W
przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie
poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie Serwisu. Zmiany
obowiązują od momentu ich wprowadzenia.
11.5 Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie użytkownikom Serwisu, którzy mogą go
pozyskać, odtworzyć i utrwalić za pośrednictwem Internetu.
11.6 Niniejszy Regulamin oraz korzystanie z Serwisu przez Użytkowników podlegają
przepisom prawa polskiego.
11.7 Spory powstałe w związku z wykonywaniem niniejszego Regulaminu, będą
rozwiązywane polubownie, jednakże w przypadku niedojścia do porozumienia
podlegają rozstrzygnięciu właściwego sądu.
POLITYKA PRYWATNOŚCI
§1
Postanowienia ogólne
1. Polityka określa zasady ochrony i przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników i
Współpracowników Vortune Equity przez Administratora Danych Osobowych
(Operatora Serwisu) w związku ze świadczeniem przez niego usług z zakresu
działalności portali internetowych, usług w zakresie technologii informatycznych i
komputerowych, działalności usługowej w zakresie informacji, działalności
wspomagającej usługi finansowe, public relations, doradztwa w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej i zarządzania, w tym również Serwisu crowdway.pl wraz ze
wszystkimi jego funkcjonalnościami.
§2
Dane osobowe przetwarzane przez Administratora
1. Użytkownik może podać dane osobowe poprzez:
a) Formularz kontaktowy
b) Podając swoje dane ustnie podczas rozmowy telefonicznej
c) Wysyłając wiadomość e-mail pod adres kontaktowy Vortune Equity
d) Formularz rejestracyjny
e) Formularz zgłoszeniowy Projektu
f) Formularz zgłoszeniowy Partnera
g) Pozostałe formularze udostępnione w Serwisie
h) Wsparcie projektu crowdfundingowego;
2. W zależności od sposobu i okoliczności podawania, Użytkownik podaje następujące
Dane Osobowe: imię, nazwisko, login, adres e-mail, adres korespondencyjny, numer
konta bankowego, adresy profili w serwisach społecznościowych, adres własnej strony
internetowej, numer NIP, nazwę firmy, formę prawną firmy, zdjęcie.
6
3. Administrator może także przetwarzać dane osobowe podane przez osoby wysyłające
do niego CV, listy motywacyjne i inne podobne dokumenty dla celów procesu
rekrutacyjnego.
4. Ponadto możemy przetwarzać tzw. dane eksploatacyjne, które charakteryzują sposób
korzystania przez Ciebie z Naszych stron internetowych, takie jak: adres IP; logi
cyfrowe; informację o skorzystaniu ze Stron Internetowych; typ przeglądarki; nazwa
domeny; typ systemu operacyjnego.
POLITYKA COOKIES
§1
Zasady ogólne
1. Polityka Cookies strony internetowej www.vortune.pl jest skierowana do
Użytkowników tej strony oraz określa sposób korzystania z plików Cookies.
2. Administratorem plików Cookies (dalej także: „Usługodawca”) jest Vortune Equity
SA z siedzibą przy ul. Pięknej 49 w Warszawie.
3. Pliki Cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w tym pliki tekstowe,
które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej.
Pliki Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
4. Pliki Cookies zapamiętują preferencje Użytkownika. Umożliwia to podnoszenie
jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności
wyświetlanych informacji oraz śledzenie preferencji Użytkownika. Użytkownik może
zrezygnować z plików Cookies wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez
siebie przeglądarce stron internetowych. Ustawienia te mogą zostać zmienione w
szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę tych Plików w
ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym
zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o
możliwości i sposobach obsługi Plików Cookies dostępne są w ustawieniach
odpowiedniej przeglądarki internetowej.
5. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do Plików Cookies przez Vortune
Equity SA na urządzeniu Użytkownika, Użytkownik ten wyraża za pomocą ustawień
przeglądarki, która jest zainstalowana na urządzeniu końcowym Użytkownika.
6. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika strony
internetowej Pliki Cookies oraz jednocześnie administratorem tych plików jest
Vortune Equity SA z siedzibą przy ul. Pięknej 49 w Warszawie.
7. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości strony internetowej Vortune Equity SA do preferencji
Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stronyinternetowej;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy
korzystają ze strony internetowej Vortune Equity SA, co umożliwia ulepszanie
zawartości strony;
c) notowanie potencjalnych błędów oraz reagowanie na nie.
8. W ramach strony internetowej stosowane są następujące rodzaje Plików Cookies,
tj.:
a) sesyjne, które są plikami tymczasowymi i przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub
wyłączenia oprogramowania;
b) stałe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez
czas określony w parametrach Plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez
7
Użytkownika.
9. Warunkiem działania Plików Cookies jest ich akceptacja w przeglądarce oraz
nieusuwanie ich. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania
stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie Plików Cookies w
urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w
każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies.
10. Nasze Strony Internetowe mogą wykorzystywać ciasteczka (Cookies), które służą
identyfikacji przeglądarki odwiedzającego podczas korzystania ze strony
Administratora, aby Administrator widział, jaką stronę wyświetlić odwiedzającemu.
Ciasteczka pozwalają także dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb
i preferencji Użytkowników (w tym usługę remarketingu), jak również służą do
opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez odwiedzających z
Naszych Stron.
11. Użytkownik może określić warunki wykorzystywania ciasteczek jak i całkowicie
wyłączyć opcję pozwalającą na zapisywanie plików cookies korzystając z ustawień
swojej przeglądarki internetowej. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji
pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” lub określenie warunków ich
wykorzystywania zasadniczo nie uniemożliwia korzystania z Naszych Stron, może
jednak spowodować pewne utrudnienia. Aby zrezygnować z pliku cookie sieci Google
należy zrezygnować z usług dostawcy zewnętrznego Google na stronie Network
Advertising.
12. Wykorzystywanie Cookies nie powoduje zmian w Użytkownika telekomunikacyjnym
urządzeniu końcowym (tj. np. komputerze) jak i oprogramowaniu zainstalowanym
w tym urządzeniu. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.
§2
W jakich celach przetwarzane są dane osobowe?
1. Dane Osobowe Użytkownika są przetwarzane w celu:
a) Korzystania z funkcjonalności Serwisu zgodnie z Regulaminem Serwisu, w
szczególności zakładania i wspierania projektów crowdfundingowych
b) Kontaktu z Użytkownikiem
c) Zawierania i wykonywania umów z Użytkownikiem
d) Przeprowadzenia konkursów
e) Marketingowych, tj. do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i
preferencji Użytkowników, z przeznaczeniem wyników tych badań na
potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Operatora Serwisu
f) Przesyłania darmowego newslettera zawierającego informacje handlowe,
jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę
g) Wysyłania Użytkownikowi informacji handlowej dotyczącej usług
oferowanych przez Operatora Serwisu oraz przez podmioty z nim
współpracujące – jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę
h) Uczestnictwa w programie lojalnościowym prowadzonym przez Operatora
Serwisu – jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę.
2. Administrator może wysyłać do Użytkownika, drogą elektroniczną lub poprzez SMS,
niezależnie od faktu wyrażenia przez Użytkownika zgody na otrzymywanie
informacji handlowej, informacje niestanowiące informacji handlowej lub materiałów
marketingowych, a konieczne do korzystania przez Użytkownika z usług Operatora
Serwisu, wyegzekwowania przestrzegania przepisów prawa, zrealizowania
obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub umowy, a także informacje o
8
nowych funkcjonalnościach Serwisu, jak i informacje dotyczące projektów
crowdfundingowych, które Użytkownik w Serwisie wsparł lub założył.
3. Ponadto Dane Osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez Administratora
w celu:
a) przeprowadzenia konkursów, np. do powiadomienia o zwycięstwie oraz
promowania kolejnych produktów – w przypadku, gdy organizowane będą
Konkursy – jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę;
b) wysyłania do Użytkownika informacji handlowej– jeśli Użytkownik wyrazi na to
zgodę;
c) marketingowych, tj. do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i
preferencji użytkowników, z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby
polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora oraz
uczestnictwa w programie lojalnościowym – jeśli Użytkownik wyrazi na to
zgodę.
4. Zgodę, o której mowa w ust. 3, Użytkownik może odwołać w każdym czasie poprzez
wysłanie e-maila na adres iodo@vortune.pl
5. Ponadto, dane osobowe Współpracowników są przetwarzane w celu zawierania i
wykonywania umów.
§3
Kto może mieć dostęp do danych osobowych?
1. Dostęp do Danych Osobowych Użytkownika posiadają:
a) Administrator;
b) Organy państwa na potrzeby prowadzone przez nich postępowań, jeżeli organy te
są do tego uprawnione na podstawie odrębnych przepisów (np. prokuratura, sąd,
Policja, Rzecznik Praw Obywatelskich) oraz w innych sytuacjach, gdy zobowiązują
Nas do tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;
c) Pracownicy administratora oraz osoby lub podmioty świadczące usługi na jego rzecz
(np. programiści, informatycy, administratorzy bezpieczeństwa, podmiot
administrujący i konserwujący system, doradcy finansowi, prowadzący szkolenia)
– w zakresie określonym przez Administratora.
§4
Co się dzieje z Danymi Osobowymi, jeśli Użytkownik zaprzestanie korzystać z
usług Vortune Equity?
1. Co do zasady Administrator nie usuwa Danych Osobowych Użytkownika, chyba że
otrzyma wyraźną wiadomość, z prośbą o ich usunięcie.
2. Wyjątkowo, zgodnie z obowiązującym prawem, Administrator może przetwarzać te
spośród Danych Osobowych, które:
a) są niezbędne do rozliczenia Usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za
korzystanie z Usługi. Rozliczenie Usługi przedstawione Użytkownikowi nie będzie
ujawniało rodzaju, czasu trwania, częstotliwości i innych parametrów technicznych
poszczególnych Usług, z których korzystał, chyba że Użytkownik zażądał
szczegółowych informacji w tym zakresie;
b) są niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usług;
c) są dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy;
9
d) w przypadku danych eksploatacyjnych – są niezbędne do wykrycia technicznych
usterek i błędów w transmisji przekazów.
e) Ponadto, w przypadku niedozwolonego korzystania przez Użytkownika z Usług (tj.
niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami), Administrator może
przetwarzać Dane Osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia
odpowiedzialności, z tym, że dla celów dowodowych Administrator obowiązany jest
utrwalić fakt uzyskania oraz treść wiadomości o niedozwolonym korzystaniu z Usług.
§5
Jakie użytkownik ma prawa odnośnie do swoich Danych Osobowych?
1. Użytkownik ma prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu należy
wysłać maila na adres: ado@crowdway.pl. W określonych przypadkach (gdy dane te
są niezbędne do korzystania z Usług) takie żądanie jest równoznaczne ze zgłoszeniem
zamiaru zakończenia korzystania z Usług. Użytkownik zostanie o tym fakcie
poinformowany przed bezpowrotnym usunięciem jego danych osobowych. Ponadto
usunięcie niektórych danych może utrudnić korzystanie z niektórych Usług (np. brak
podania telefonu skutkował będzie niemożnością kontaktu telefonicznego).
2. Użytkownik zawsze ma prawo żądać dostępu do treści swoich danych, ich uzupełnienia,
zmiany lub usunięcia z zastrzeżeniem danych, do których przetwarzania pozostaniemy
uprawnieni na mocy przepisów prawa. Posiada także prawo żądania ograniczenia
przetwarzania oraz przenoszenia swoich danych osobowych. Dokona tego wysyłając emaila na adres: iodo@vortune.pl.
3. Użytkownik zawsze ma także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
(GIODO/PUODO).
4. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, w dowolnym momencie
Użytkownik ma prawo do jej wycofania bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dokona
tego wysyłając e-maila na adres: iodo@vortune.pl.
5. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie usprawiedliwionego celu administratora
danych jakim jest marketing bezpośredni, Użytkownik zawsze ma prawo wniesienie
sprzeciwu, wobec tego przetwarzania. Dokona tego wysyłając e-maila na adres:
iodo@vortune.pl.