Warszawa, 18 października 2023

Stanowisko w sprawie działań podejmowanych w związku z kondycją Grupy Kapitałowej Manufaktura Piwa Wódki i Wina

W odniesieniu do pojawienia się w przestrzeni publicznej informacji nt. zasad współpracy pomiędzy Vortune Equity Sp z o.o. a spółkami z Grupy Kapitałowej Manufaktura Piwa Wódki i Wina (MPWiW), poniżej przekazujemy nasze stanowisko w tej sprawie.

W czasie webinaru nt. kondycji MPWiW, wyemitowanego w pierwszej połowie października 2023, zarząd spółki przekazał szereg nieprawdziwych informacji na temat zasad współpracy, rozliczeń czy intencji naszej firmy w stosunku do przyszłości tego podmiotu. Stanowczo podkreślamy, że są one niezgodne z prawdą i zażądaliśmy od MPWiW ich sprostowania.

Sytuacja, w której MPWiW oraz spółki zależne przestały realizować swoje zobowiązania wobec grup takich jak pożyczkodawcy, osoby finansujące przedsięwzięcia realizowane w grupie kapitałowej czy zewnętrzni dostawcy, jest jednoznacznie niepożądana. Wymagała ona (i nadal wymaga) reakcji i konkretnych działań ze strony przede wszystkim samej Spółki, ale też wierzycieli. Stąd nasza decyzja o złożeniu
w sierpniu 2023 r. wniosku o sanację. Musieliśmy ją podjąć w obliczu rosnącej liczby sygnałów
o nierealizowaniu obowiązków Spółki wynikających z zawartych umów.

Musimy wyraźnie podkreślić, że naszym nadrzędnym, niezmiennym celem jest zwrot 100% środków powierzonych MPWiW przez jej wierzycieli. W interesie wszystkich interesariuszy jest, aby spółka, której zaufali, nadal działała i zrealizowała klarowny, konkretny i realny plan naprawczy, co poskutkować ma tym, że wierzyciele odzyskają swoje środki. Nasze podejście jest w tym przypadku zbieżne nie tylko z interesami naszych klientów, ale wszystkich inwestorów, pozostałych wierzycieli i samej spółki (której priorytetem powinno być w tej chwili stopniowe wychodzenie z długów i uratowanie firmy od upadłości).

Ze swojej strony koncentrujemy się w tej chwili na stałym wsparciu merytorycznym i technicznym naszych klientów w zakresie pełnego uczestnictwa w procedurze restrukturyzacyjnej uruchomionej przez Spółkę
w I połowie sierpnia. Kluczowe dla nas jest bowiem, by decyzje podjęte przez wierzycieli miały moc prawną i pozwoliły na sprawne i transparentne rozpoczęcie zwrotu wierzytelności przez MPWiW.

Priorytetem MPWiW w tej chwili powinno być wypracowanie rozwiązań pozwalających na pełne rozliczenie z wierzycielami, czyli osobami, które udzieliły finansowania spółkom z grupy.
Uważamy, że zmiany propozycji układowych (w stosunku do pierwotnie proponowanych rozwiązań, które wymagały korekt i po naszym wniosku zostały zaktualizowane na korzyść wierzycieli), zaprezentowane przez Spółkę idą w kierunku, który daje taką perspektywę. Mamy nadzieję, że dzięki sprawnej i transparentnej, opartej na faktach komunikacji, sytuacja spółki wkrótce ulegnie zmianie.