Manufaktura 4 Sp. z o.o.

Manufaktura 4 Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa,

NIP: 7011059911, REGON: 520500527,

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000933899, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 zł